Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie posiadania zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi z dnia 2008-12-15.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/599570/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-12-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie posiadania zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Art. 73 ustawy z 16.04.2004r. o ochronie przyrody, w brzmieniu nadanym na mocy art. 1 pkt 37 ustawy z 3.10.2008r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, wprowadza dwie kategorie zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Pierwsza kategoria obejmuje najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt. Ustanowiono zakaz ich posiadania, przetrzymywania, sprowadzania z zagranicy, sprzedaży, wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania podmiotom nieuprawnionym, wprowadzając odstępstwa od tych zakazów w przypadku ogrodów zoologicznych, cyrków, placówek naukowych prowadzących badania nad zwierzętami oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt. Do drugiej kategorii zaliczono pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzkiego. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na odstępstwa odnośnie do ich posiadania, przetrzymywania i sprowadzania z zagranicy. Na mocy art. 11 ustawy z 3.10.2008r., obecny posiadacz zwierzęcia, należącego do gatunku uznanego za niebezpieczne jest obowiązany w terminie 6 miesięcy (dla pierwszej kategorii) lub 12 miesięcy (dla kategorii drugiej) od wejścia w życie przepisów wykonawczych, określających gatunki lub grupy zwierząt zaliczonych do poszczególnych kategorii, warunków ich przetrzymywania oraz sposobów ich znakowania - uzyskać zezwolenie oraz złożyć wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, albo przekazać zwierzę podmiotowi uprawnionemu do jego posiadania. Obowiązek przekazania zwierząt bez stosownej rekompensaty dla dotychczasowego właściciela, może budzić wątpliwości co do zgodności z art. 21 ust. 2 Konstytucji, dopuszczającym wywłaszczenie na cele publiczne jedynie za słusznym odszkodowaniem. Tym bardziej, że dotychczas posiadanie zwierząt niebezpiecznych było legalne. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: