Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu niedotrzymania wydania akcji pracownikom Stoczni Gdańskiej z dnia 2008-12-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/593664/08/XIX/608 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu niedotrzymania wydania akcji pracownikom Stoczni Gdańskiej.

Do Rzecznika zwrócił się ze skargą były dyrektor Stoczni Gdańskiej w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu niedotrzymania przyrzeczenia wydania pracownikom Stoczni akcji. Rada Ministrów uchwałą z dnia 17 grudnia 1990 r. Nr 205/90, podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, wyraziła zgodę na nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa akcji Stoczni Gdańskiej S.A. w Gdańsku pracownikom, którzy w dniu 27 kwietnia 1990 r. pozostawali ze Stocznią w stosunku pracy. Jednakże Skarb Państwa nie wykonał przyjętego w umowach zawartych z pracownikami Stoczni zobowiązania, że akcje imienne zostaną im wręczone do dnia 30 marca 1994 r.

Ocena wskazanej sytuacji została dokonana w orzecznictwie sądowym poprzez przyjęcie odpowiedzialności kontraktowej Skarbu Państwa za niewykonanie zobowiązania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 322/04). Nie spowodowało to jednak generalnego rozwiązania problemu, tj. wypłaty stosownego odszkodowania wszystkim osobom, które znalazły się w omawianej sytuacji prawnej. W szczególności z pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa z dnia 2 października 2007 r. wynika, iż resort stoi na stanowisku, że roszczenia, o ile są dochodzone po dacie 30 kwietnia 2004 r., uległy przedawnieniu. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, w szczególności wyjaśnienia, czy w ocenie Ministra Skarbu Państwa korzystanie przez Skarb Państwa z zarzutu przedawnienia nie stanowi naruszenia zasad współżycia społecznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: