Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Karty Praw Kobiety Rodzącej z dnia 2008-12-17.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/605036/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Karty Praw Kobiety Rodzącej.

Opracowana w Biurze Rzecznika Karty Praw Kobiety Rodzącej spotkała się z żywym zainteresowaniem i aprobatą społeczną: w dniach 2-14 grudnia 2008 r. została podpisana przez ponad 2 tysiące internautów. Napłynęły wyrazy poparcia dla tej inicjatywy od osób indywidualnych i organizacji pozarządowych, w tym od niezwykle zasłużonej w dziele poprawy warunków macierzyństwa w Polsce Fundacji "Rodzić po ludzku". W licznych placówkach ochrony zdrowia w Polsce zapewnia się dziś bardzo wysoki poziom opieki, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia, aby w całym kraju opieka nad kobietą w wieku rozrodczym, nad kobietą ciężarną i rodzącą oraz opieka nad noworodkiem była łatwo dostępna, kompetentna, udzielana w stosownym czasie, a promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń uzyskała rzeczywisty, a nie tylko deklarowany, priorytet. Z opinii specjalistów, towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych (Fundacja "Rodzić po ludzku"), a także z doniesień medialnych wynika, że w ostatnich latach pogorszyła się dostępność kobiet ciężarnych i rodzących oraz noworodków do adekwatnej do potrzeb opieki profilaktycznoleczniczej. Ujawnia się z całą ostrością problem braku miejsc na oddziałach położniczych i noworodkowych, pogarszają się standardy udzielanych świadczeń. Wg opublikowanego w listopadzie 2008 r. Raportu Narodowego Instytutu Zdrowia - PZH, "Sytuacja zdrowotna ludności Polski", spadek umieralności niemowląt uległ zahamowaniu w 2007 r., a poziom umieralności jest jeszcze wyraźnie (o 1/4) wyższy od przeciętnego w UE. W publicznych szpitalach problemem jest pobieranie dodatkowych opłat za tzw. usługi ponadstandardowe, których katalog i ceny ustalane są przez poszczególne szpitale na podstawie zarządzeń ich kierowników. Kolejnym problemem są dyskryminacyjne praktyki wobec położnych i kobiet wyrażających chęć urodzenia dziecka poza szpitalnym oddziałem położniczym.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Karty Praw Kobiety Rodzącej.

W ramach działań w zakresie polityki rodzinnej, w Biurze Rzecznika opracowana została Karta Praw Kobiety Rodzącej. Dokument ten Rzecznik przekazał Ministrowi Zdrowia z prośbą o uwzględnienie jego treści w pracach nad budową w Polsce systemu opieki nad matką i dzieckiem. Kopia wystąpienia została przedstawiona do wiadomości Ministra Pracy i Polityki Społecznej i ewentualnego wykorzystania w zakresie kształtowania polityki rodzinnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: