Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia z dnia 2008-12-19.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/600181/08/I/106.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

Rzecznik przedstawił uwagi i rekomendacje będące rezultatem spotkania Rzecznika z przedstawicielami Komisji ds. Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności, złożonej ze specjalistów różnych przedmiotów nauczania, której zadaniem jest opiniowanie podręczników wchodzących do użytku szkolnego. Z informacji udzielonych przez członków Komisji wynika, że jakość podręczników szkolnych, a także tryb procedowania nad ich dopuszczeniem do użytku szkolnego pozostawia wiele do życzenia. Najpilniejszym problemem jest brak systemu promocji najlepszych podręczników szkolnych oraz niewystarczający mechanizm eliminacji z obrotu tych podręczników, które utraciły aktualność lub przydatność dydaktyczną. Zasadnym wydaje się rozważenie możliwości wprowadzenia obligatoryjnej okresowej oceny podręczników już dopuszczonych do obrotu. Ponadto, podnoszeniu jakości edukacji szkolnej służyć może ranking najlepiej ocenianych podręczników i pomocy dydaktycznych, a także popularyzowanie w środowisku nauczycieli szkolnych opinii i rekomendacji uznanych gremiów naukowych, takich jak np. Komisja Polskiej Akademii Umiejętności. Rzecznik podkreślił znaczenie zasady autonomii zawodowej nauczyciela oraz jego swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do swobody wyboru najlepszych pomocy dydaktycznych spośród listy zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych. Z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do nauki istotne jest jednak, aby nauczyciel mógł wybierać pomoce dydaktyczne wyłącznie spośród podręczników dobrych i bardzo dobrych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: