Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Barbary W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O z dnia 2008-12-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/595934/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Barbary W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego (art. 343 § 7 k.p.k. w zw. z art. 335 § 1 k.p.k.) poprzez uznanie, iż okoliczności popełnienia przez Barbarę W. zarzucanego jej występku nie budzą wątpliwości i w efekcie wydanie w stosunku do niej wyroku skazującego na posiedzeniu bez przeprowadzenia rozprawy, podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał na poważne wątpliwości, czy istniał przepis ustawy pozwalający Ośrodkowi Pomocy Społecznej w O. na odbieranie oświadczeń o stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 233 § 6 k.k., co winno skutkować nieuwzględnieniem wniosku prokuratora i rozpoznaniem sprawy na rozprawie. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie Barbary W. od popełnienia przypisanego jej przestępstwa.