Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów regulujących zwolnienie niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas fiskalnych (sygn. akt K 36/08) z dnia 2008-12-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/597200/08/VI/6020.2.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów regulujących zwolnienie niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas fiskalnych (sygn. akt K 36/08).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 111 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Do Rzecznika wpływały skargi kwestionujące zwolnienie niektórych grup podatników (m.in. świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz usługi prawnicze) z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skarżący zwracają uwagę, iż dokonywane w tym zakresie przez Ministra Finansów zwolnienia noszą cechy dowolności. W ocenie Rzecznika zarzuty te mają uzasadnione podstawy. Nie kwestionując możliwości zwolnienia podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, należy stwierdzić, że zwolnienie to powinno następować na podstawie wyraźnie określonych i jednoznacznych kryteriów.Tymczasem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierające upoważnienie dla Ministra Finansów do wprowadzenia w drodze rozporządzenia zwolnienia z obowiązku z obowiązku prowadzania ewidencji za pomocą kas fiskalnych nie odpowiadają standardowi konstytucyjnemu. Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia nie spełnia bowiem wymogu szczegółowości pod względem treściowym. Zaskarżone przepisy nie zawierają wystarczająco precyzyjnych wskazówek dla organu wydającego rozporządzenie określających, na podstawie jakich kryteriów organ ten powinien wprowadzać zwolnienie z ustawowego obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-10-26
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt K 36/08).