Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielanych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu z dnia 2009-01-13.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602341/08/X/1501.4 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielanych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu.

W związku z pojawiającymi się sygnałami medialnymi, Rzecznik podjął z urzędu badania przedmiotowego problemu. Możliwość poniesienia przez cudzoziemca kosztów świadczeń medycznych podlega kontroli i stanowi warunek jego wjazdu na terytorium Polski. Nie rozwiązuje to jednak sprawy pokrycia kosztów leczenia podjętego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, gdy zakład opieki zdrowotnej, ani lekarz nie ma prawa odmówić pomocy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie, bez gwarancji ze strony osoby zapraszającej oraz bez polisy ubezpieczeniowej na wypadek konieczności poddania się leczeniu.

Rzecznik zwrócił się w dniu 10 grudnia 2008 r. do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Zdrowia o poinformowanie, czy przewiduje się dwustronne uregulowanie z Ukrainą i Wietnamem sprawy udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce obywatelom tych państw. Z wyjaśnień udzielonych przez Ministra Spraw Zagranicznych wynikało, że nie ma możliwości uregulowania opisanego problemu w ramach dwustronnych umów międzynarodowych. W opinii Ministra Zdrowia, pomoc medyczna ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, udzielana cudzoziemcom bezprawnie przebywającym na terytorium Polski, powinna być traktowana jako pomoc o charakterze humanitarnym. Dlatego najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się zagwarantowanie podmiotom udzielającym omawianych świadczeń zdrowotnych zwrotu kosztów tych świadczeń, przez odpowiednie władze samorządowe, w ramach szeroko pojętej pomocy społecznej. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: