Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych z dnia 2009-01-14.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/601194/08/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych.

Bezpośrednią przyczyną wystąpienia Rzecznika była przeprowadzona kontrola przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Zdaniem funkcjonariuszy przepis o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań nie powinien być zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale w ustawie o Straży Granicznej. W niniejszej kwestii powinna być podjęta odpowiednia inicjatywa ustawodawcza.

Ponadto funkcjonariusze zwrócili uwagę, iż rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej nie różnicuje wysokości dodatku funkcyjnego w porównaniu ze służbowym. Brak zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnego i służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej nie bierze pod uwagę odmiennego charakteru każdego z dodatków. Ponadto funkcjonariusze otrzymujący dodatek służbowy uzyskują ekwiwalent za nadgodziny, a otrzymujący dodatek funkcyjny nie uzyskują tego ekwiwalentu. Zdaniem funkcjonariuszy Straży Granicznej, otrzymywanie dodatku funkcyjnego w obecnym wymiarze nie stanowi motywacji do pełnienia funkcji kierowniczych.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów przedstawionych przez funkcjonariuszy służb publicznych w formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas kontroli przestrzegania ich praw obywatelskich.

W trakcie dokonywania kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy służb publicznych w formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich wielokrotnie byli informowani o dysproporcjach płacowych pomiędzy pracownikami cywilnymi zatrudnionymi na takich samych stanowiskach, co funkcjonariusze mundurowi. Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej poinformował, iż średnie zarobki pracowników cywilnych wahają się w granicach 38% w porównaniu ze średnim uposażeniem funkcjonariuszy. Problem niskich zarobków na takich samych stanowiskach pracowników cywilnych w porównaniu z funkcjonariuszami mundurowymi był sygnalizowany również w jednostkach Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-03-26
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (13.02.2009 r.) poinformował, że w 2009 roku wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej wzrosły o 2% w stosunku do roku 2008, w związku z podwyższeniem w ustawie budżetowej na rok 2009 kwoty bazowej. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w budżecie resortu na 2009 rok przeznaczył kwotę 43 mln zł na dodatkowe, ponad obligatoryjną waloryzację, podwyższenie od dnia 1 stycznia 2009 r. przeciętnego wynagrodzenia dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (15.100 etatów) o 200 zł miesięcznie.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (13.02.2009 r.) poinformował, że w 2009 roku wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej wzrosły o 2% w stosunku do roku 2008, w związku z podwyższeniem w ustawie budżetowej na rok 2009 kwoty bazowej. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w budżecie resortu na 2009 rok przeznaczył kwotę 43 mln zł na dodatkowe, ponad obligatoryjną waloryzację, podwyższenie od dnia 1 stycznia 2009 r. przeciętnego wynagrodzenia dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (15.100 etatów) o 200 zł miesięcznie.