Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych z dnia 2009-01-13.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/596138/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął informację o projekcie zmian do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na mocy których zniesiony zostanie 30-dniowy termin na zgłoszenie wniosku o kontynuowanie ubezpieczeń. Rzecznik zwrócił jednak uwagę na przypadek skarżącego, który złożył wniosek o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnie kontynuowanym w dniu 21 września 2001 r., po ustaniu obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych z dniem 20 sierpnia 2001 r. Skarżący opłacał należne składki w okresie od złożenia wniosku do września 2004 r. i otrzymywał informacje o składkach zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie w ZUS. W grudniu 2007 r. zainteresowany zwrócił się do oddziału ZUS o informacje na temat przebiegu ubezpieczenia i dopiero wówczas został poinformowany, że okres ubezpieczenia dobrowolnie kontynuowanego nie może być uwzględniony z powodu przekroczenia 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Zainteresowany podejmował działania zmierzające do przywrócenia terminu na opłacenie składek, jednak postępowanie w tej sprawie zostało przez ZUS umorzone. W wyniku postępowania odwoławczego, sprawa jest obecnie na etapie postępowania w organie rentowym. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozpatrzenie możliwości takiego sformułowania nowych przepisów, aby osoby będące w sytuacji skarżącego miały uwzględniony okres opłacania składek na ubezpieczenie dobrowolnie kontynuowane przy ustalaniu stażu emerytalno-rentowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: