Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J z dnia 2009-01-14.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił tej uchwale w zaskarżonym zakresie rażące naruszenie art. 94 Konstytucji oraz art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w tej części. Przepis § 18 zaskarżonej uchwały ustala minimalne ilości odpadów komunalnych, z których usunięcia właściciel musi się rozliczyć. Natomiast w § 19 ust. 1 uchwały uregulowano kwestię minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Stosownie do postanowień art. 94 Konstytucji, organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Materia będąca przedmiotem regulacji prawa miejscowego musi zatem mieścić się w granicach upoważnienia ustawowego. Ten konstytucyjny warunek nie został jednak spełniony w przedmiotowej sprawie.

 


Data odpowiedzi:
2010-08-03
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 110/09). Zaskarżone przepisy zostały zmienione uchwałą Rady Miejskiej w J.