Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie z dnia 2009-01-14.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/602288/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie.

Na tle sprawy indywidualnej, Rzecznik zbadał kilka aktów normatywnych, w których przewidziano kary dyscyplinarne wydalenia (zwolnienia) z pracy, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy z mocy prawa bez wypowiedzenia z winy pracownika bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Taki tryb ustania stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest zamieścić w wydanym pracownikowi świadectwie pracy. Ukarany w ten sposób pracownik może, po upływie oznaczonego we właściwych przepisach okresu, liczonego od uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej, wystąpić o uznanie za niebyłą kary wydalenia z pracy. Niektóre pragmatyki przewidują zatarcie z urzędu nałożonej wcześniej kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy. Przepisy zbadanych ustaw nie regulują natomiast w takich sytuacjach zasad zmiany zapisów przyjętych w świadectwach pracy, w zakresie trybu ustania stosunku pracy. Rzecznik zwrócił się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości zmiany odpowiednich zapisów w poszczególnych pragmatykach pracowniczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: