Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z dnia 2009-01-22.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/605084/08/III/3022 RZ
Data sprawy:
2009-01-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Problem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego był przedmiotem wystąpienia Rzecznika z dnia 11 kwietnia 2008 r. (RPO-585366-III/08). Z treści nadesłanej odpowiedzi z dnia 5 maja 2008 r. wynikało, że przygotowywana jest nowelizacja przepisów ustawy o pomocy społecznej, poprzez dodanie w art. 156 ustępu 3a. Celem tego przepisu jest uwzględnienie praw nabytych odnoszących się do osób kontynuujących studia wyższe licencjackie na kierunkach, które w dniu rozpoczęcia przez te osoby nauki uprawniały do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Przepis ten nie dotyczy jednak osób, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły jednolite studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia. Rzecznik zauważył, iż w momencie rozpoczynania nauki przez te osoby obowiązywał przepis art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym pracownikiem socjalnym mogła być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia. Ustawodawca, uchwalając art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który obowiązywał od dnia 1 maja 2004 roku, miał także na celu zachowanie praw nabytych. Przepis ten zobligował również uczelnie zainteresowane kształceniem pracowników socjalnych do wprowadzenia samodzielnej specjalności praca socjalna na studiach licencjackich i magisterskich, począwszy od roku akademickiego 2004/2005. Rzeczniku zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-02-19
Opis odpowiedzi: