Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalających na wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej (sygn. akt K 2/09) z dnia 2009-01-15.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572961/07/III/811 RZ
Data sprawy:
2009-01-15
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalających na wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej (sygn. akt K 2/09).

Na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Rzecznik wystąpił o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przedmiotowa ustawa pozwala na wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej. Zdaniem Rzecznika z przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wynika status Komisji Nadzoru Finansowego jako centralnego organu administracji. Równocześnie jednak brak zakwalifikowania tego organu expressis verbis do kategorii administracji rządowej. Zakwestionowane przepisy pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą działania służby cywilnej w urzędach administracji rządowej (art. 153 ust. 1 Konstytucji).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: