Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Lucyny Ł. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w S z dnia 2009-02-06.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/562938/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Lucyny Ł. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w S.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa materialnego tj. art. 8 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, przez błędną wykładnię tych przepisów wprowadzającą samoistne kryterium terytorium prowadzenia działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, co zdaniem Sądu, wobec uznania, że nie była ona prowadzona na terytorium Polski dawało podstawę do oddalenia wniosku Lucyny Ł. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, podczas gdy prawidłowa analiza wymienionych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż nie zawierają one tego kryterium. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.