Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Michała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w A z dnia 2009-02-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/589390/08/II/2009 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Michała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w A.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, a mianowicie 4 Kpk w związku z art. 8 Kpw i art. 366 § 1 Kpk w związku z art. 70 § 5 Kpw, polegające na niewyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy w zakresie dopuszczalności ruchu pojazdów ciężarowych, a tym samy nieuwzględnieniu faktów przemawiających na korzyść obwinionego, co skutkowało przedwczesnym uznaniem go za winnego popełnienia zarzucanych mu wykroczeń. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania wobec obwinionego o wszystkie wykroczenia wobec przedawnienia ich karalności.