Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Sebastiana D. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w G z dnia 2009-01-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/593020/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Sebastiana D. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 366 § 1 Kpk polegające na niedążeniu przez sąd pierwszej instancji do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, co w konsekwencji doprowadziło do niezasadnego - wbrew dyspozycji art. 89 § 1 Kk - objęcia karą łączną bezwzględnego pozbawienia wolności czynów osądzonych w sprawach: Sądu Rejonowego dla W. - F. i Sądu Rejonowego w L., w sytuacji gdy w jednej z tych spraw wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności zostało warunkowo zawieszone.

Wymierzenie skazanemu przez Sąd Rejonowy w G. kary łącznej 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, doprowadziło w konsekwencji do zarządzenia wykonania części kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Pogorszyło to w istocie sytuację skazanego sprzed wydania wyroku łącznego, gdyż wówczas pozostawałaby skazanemu do wykonania kara 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w G. i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania.