Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w S. z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia kwoty za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej na terenie gminy S z dnia 2009-03-03.

Adresat:
WSA W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELE
Sygnatura:
RPO/544419/06/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w S. z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia kwoty za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej na terenie gminy S.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie nieważności tej uchwały, zarzucając jej rażące naruszenie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Zaskarżoną uchwałą Rada Gminy ustaliła opłatę w wysokości 1.200 zł za udział w kosztach budowy głównej sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy, którzy jeszcze nie partycypowali w tych kosztach. Przepis art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym uprawniał gminę o stanowienia aktów o charakterze normatywnym wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych. Tymczasem żaden przepis ustawowy nie upoważniał gminy do określenia formy partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej, polegającej na zobowiązywaniu mieszkańców w drodze uchwały do uiszczania ustalonych w takim akcie opłat. Zaskarżona uchwała została zatem podjęta przez Radę Gminy z przekroczeniem kompetencji ustawowych tego organu. Uchwała obowiązywała do dnia 30 sierpnia 2006 r. Uchylenie uchwały, mimo iż wyeliminowało z obrotu prawnego wadliwy akt prawny, nie wpłynęło na skutki prawne stosowanie tego aktu przez gminę. Uchylenie uchwały nastąpiło bowiem już po realizacji przynajmniej przez część mieszkańców ustanowionego w niej obowiązku uiszczenia określonej w niej opłaty.

 


Data odpowiedzi:
2009-05-11
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt SA/Ke 161/09).