Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyńskich lub w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które równolegle prowadziły działalność gospodarczą, a obecnie mają znaczne zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek emerytalno-rentowych z dnia 2009-03-16.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/603732/08/III/3003.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyńskich lub w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które równolegle prowadziły działalność gospodarczą, a obecnie mają znaczne zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek emerytalno-rentowych.

W dniu 10 grudnia 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Prezesa ZUS o objęcie korzystnymi zasadami w zakresie spłaty należności z tytułu składek również tych osób, które pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą w okresie do podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy z dnia 23 maja 2006 r. (sygn. III UZP 2/06). W odpowiedzi ZUS poinformował, iż nie ma podstaw prawnych do podjęcia działań postulowanych przez Rzecznika. W tej sytuacji spełnienie postulatów omawianej grupy osób wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zmian ustawowych. Projekt zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych został przygotowany przez grupę posłów (druk nr 1679). Ponadto do Sejmu został skierowany projekt rządowy dotyczący tego problemu. Rzecznik zwrócił się z prośbą o pilne zakończenie prac nad stosownymi regulacjami ustawowymi, polegającymi w szczególności na umorzeniu tej grupie osób należności z tytułu nieopłaconych składek emerytalnych i rentowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-03-27
Opis odpowiedzi: