Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofii Sz. dotyczącej roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem (sygn. akt SK 3/09) z dnia 2009-03-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589349/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofii Sz. dotyczącej roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem (sygn. akt SK 3/09).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 471 ustawy - Kodeks pracy rozumiany w związku z art. 300 tej ustawy w ten sposób, że w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę wyłącza dochodzenie innych roszczeń odszkodowawczych niż określone w tym przepisie, jest niezgodny z art. 24 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji.

Przedmiotem skargi konstytucyjnej jest ograniczenie możliwości dochodzenia innych roszczeń niż odszkodowanie ustawowe, powstałych w związku z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy. W sprawie leżącej u podstaw skargi w grę wchodzą roszczenia związane z niespełnieniem przesłanek do nagrody jubileuszowej z powodu nieosiągnięci - w następstwie wadliwego rozwiązania stosunku pracy - okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia tej gratyfikacji oraz utracone korzyści wynikające z braku możliwości kontynuowania zatrudnienia. Rzecznik argumentację przedstawioną w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.11.2007 r. (sygn. akt SK 18/05). Wyrok dotyczył wprawdzie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 58 k.p.), ale wyrażony w nim pogląd ma zastosowanie także do roszczeń odszkodowawczych związanych z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem.