Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza B., dotyczącej zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika (sygn. akt SK 5/09) z dnia 2009-03-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607510/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza B., dotyczącej zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika (sygn. akt SK 5/09).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie, że art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - w zakresie, w jakim nie przyznaje odwołanemu zastępcy komornika (powołanemu w razie śmierci albo odwołania komornika) prawa do opłat egzekucyjnych prawomocnie ustalonych przed odwołaniem - jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 64 ust. 2 w związku z zasadą poprawnej legislacji, wywodzoną z art. 2 Konstytucji.

W uzasadnieniu stanowiska Rzecznik podkreślił, iż na tle ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ustawodawca przyjął zasadę, ze opłata egzekucyjna jest wynagrodzeniem za efektywną pracę komornika. W przypadku odwołanego komornika (bądź spadkobierców komornika), art. 63 ust. 5 ustawy stanowi pewną gwarancję, ze opłata przypadnie temu komornikowi (jego spadkobiercom), który prowadził postępowanie egzekucyjne. Z niezrozumiałych względów ustawodawca nie stosuje tej zasady do odwołanego zastępcy komornika. Odebranie przywileju z art. 63 ust. 5 zastępcom komornika skutkuje nieuzasadnionym przywilejem dla komornika, który objął rewir po zastępcy komornika. Zaskarżony przepis jest niezgodny z tymi normami konstytucyjnymi, które gwarantują prawo do równej dla wszystkich ochrony praw majątkowych. Normując kwestię wynagrodzenia zastępcy komornika w sposób nieprawidłowy, ustawodawca naruszył także reguły rzetelnej legislacji, wywodzone z art. 2 Konstytucji.

 


Data odpowiedzi:
2009-03-23
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. akt SK 5/09).