Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z dnia 2009-04-27.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2009-04-27
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił temu wyrokowi naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej polegającą na przyjęciu, że osoba, która uzyskała dyplom odbycia wyższych studiów zawodowych w zakresie pracy socjalnej nadawany przez szkoły wyższe nie nabywa uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ponieważ uprawnienia takie nabywa wyłącznie osoba, która otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna. Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku.

 


Data odpowiedzi:
2011-04-07
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z dnia 2.12.2009 r., sygn. akt I OSK 717/09).