Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr IX 150/07 Rady Miasta R. z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z dnia 2009-05-20.

Adresat:
WSA W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA RZESZOWA
Sygnatura:
RPO/577304/07/X/10006.7 RZ
Data sprawy:
2009-05-20
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr IX 150/07 Rady Miasta R. z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

Rzecznik wniósł skargę na § 2 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 11 i 13 oraz § 3 pkt 4, 5 i 6 uchwały w zakresie, w jakim przepisy te uzależniają możliwość korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, od posiadania legitymacji wydanej przez przewoźnika oraz w kwestii dopłaty do biletów sprzedawanych w autobusie, określonej w pkt 3 załącznika do powyższej uchwały. Uchwale w zaskarżonym zakresie Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 94 Konstytucji oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w tej części. W uzasadnieniu skargi Rzecznik podkreślił, iż uzależnienie prawa do ulgi pasażerów lokalnego transportu zbiorowego od posiadania specjalnej legitymacji wydawanej przez przewoźnika, nie ma oparcia ani w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ani też w innych przepisach rangi ustawowej. Rada Miasta R. wykroczyła zatem poza upoważnienie ustawowe. Przez to regulacja powyższa dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa, pozostając w oczywistej kolizji z zasadą stanowienia prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, wyrażoną w art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zarzut wykroczenia poza upoważnienie ustawowe, będącego rażącym naruszeniem prawa, dotyczy także dopłaty do biletów sprzedawanych w autobusie, określonej w pkt 3 załącznika do uchwały Rady Miasta R. z dnia 27 marca 2007 r. Przepisy ustawy Prawo przewozowe ani innego aktu rangi ustawowej nie przewidują możliwości różnicowania wysokości opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej w zależności od miejsca nabycia biletu.

 


Data odpowiedzi:
2010-04-01
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 8 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 713/09).