Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących wykładni przepisów ustawy o broni i amunicji dotyczących cofania pozwolenia na posiadanie broni z dnia 2009-06-03.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/620472/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących wykładni przepisów ustawy o broni i amunicji dotyczących cofania pozwolenia na posiadanie broni.

Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy sam fakt skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji uzasadnia cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni, czy też niezbędne jest dodatkowo wykazanie, iż przestępstwo to realnie wskazuje na możliwość użycia broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego ? Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o broni i amunicji właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 - 6 tej ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Rozbieżności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczą kwestii, czy określony w art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji nakaz cofnięcia pozwolenia na broń ma charakter generalny i obejmuje każdego prawomocnie skazanego posiadacza pozwolenia na broń (ewentualnie posiadacza, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie karne) czy też ma charakter indywidualny, a więc wymaga dodatkowo wykazania ścisłego związku pomiędzy charakterem popełnionego (zarzucanego) czynu, a zagrożeniem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W ocenie Rzecznika nie zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od literalnej wykładni art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-12-09
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. akt II OPS 4/09). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Osoba skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu jest osobą, co do której istnieje uzasadniona obawa, że może użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, co uzasadnia cofnięcie pozwolenia na broń takiej osobie, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.