Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 ust.1 oraz § 19 ust.1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30.06.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J z dnia 2009-06-09.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-09
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 ust.1 oraz § 19 ust.1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30.06.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił ww. uchwale w zaskarżonym zakresie rażące naruszenie art. 32 i art. 94 Konstytucji oraz art. 4 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w tej części. Wspominana ustawa nie upoważnia rady gminy do określenia w regulaminie minimalnych norm ilościowych odpadów, które mają być wywiezione z terenu nieruchomości. Tymczasem w § 18 ust. 1 uchwały ustalono minimalne ilości odpadów komunalnych, z których usunięcia właściciel musi się rozliczyć. Przedmiotowa regulacja przekracza zakres ustawowego upoważnienia, przez co w sposób rażący narusza art. 94 Konstytucji. W myśl § 19 ust. 1 uchwały, na każdej zamieszkałej nieruchomości powinien znajdować się pojemnik o pojemności będącej co najmniej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej wg zasad określonych w § 18. Określona została minimalna objętość pojemnika 110-120 l. na każdej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, w której zamieszkuje 1 osoba na terenie wiejskim lub 2 osoby na terenie miasta, dopuszcza się pojemnik nie mniejszy niż 80 l. Tymczasem art. 4 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga, aby określenie pojemności pojemników na odpady odbywało się w oparciu o średnią ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Regulacja zawarta w § 19 ust. la Regulaminu niezasadnie faworyzuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez 1 lub 2 osoby względem właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują co najmniej 3 osoby.

 


Data odpowiedzi:
2010-08-03
Opis odpowiedzi:


Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 519/09).