Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającą uchwały w sprawach nadania statutów osiedlom oraz w sprawie przedłużenia kadencji rad osiedli z dnia 2009-07-08.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/604419/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-08
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającą uchwały w sprawach nadania statutów osiedlom oraz w sprawie przedłużenia kadencji rad osiedli.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę na uchwałę Nr XLIV/866/08 Rady Miejskiej w Ł. z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającą uchwały w sprawach nadania statutów osiedlom oraz w sprawie przedłużenia kadencji rad osiedli. Zaskarżonej uchwale zarzucił, że została podjęta z istotnym naruszeniem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a ponadto przepis § 2 uchwały jest sprzeczny z art. 7 Konstytucji. W związku z powyższym, Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały. Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Uchybienie wymogowi konsultacji z mieszkańcami zmiany statutu jednostki pomocniczej stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, dające podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej statut. Niezależnie od powyższego, niezgodny z Konstytucją jest przepis § 2 zaskarżonej uchwały, który przedłuża kadencję obecnych rad osiedli do dnia upływu kadencji Rady Miejskiej w Ł. wybranej w wyborach z dnia 12 listopada 2006 r. Żadna norma rangi ustawowej nie upoważnia rady gminy do wydania regulacji, na mocy której następuje przedłużenie trwającej kadencji organów jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji zasadą legalizmu, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wspomniana zasada odnosi się do wszystkich organów jednostek samorządu terytorialnego i dotyczy zarówno stosowania, jak i tworzenia przez te organy prawa.

 


Data odpowiedzi:
2010-09-07
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 29 października 2009 r., sygn. akt III SA/Łd 404/09).