Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego tego, jakie znaczenie należy nadać wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającemu niezgodność z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego wydano rozstrzygnięcie, w sytuacji, gdy wyrok ów został ogłoszony po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z dnia 2009-07-15.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY I WYDZIAŁ IZBA OGÓLNOADMINISTRACYJNA
Sygnatura:
RPO/624202/09/V/5017.4 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego tego, jakie znaczenie należy nadać wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającemu niezgodność z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego wydano rozstrzygnięcie, w sytuacji, gdy wyrok ów został ogłoszony po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Czy w sytuacji, w której po wniesieniu skargi kasacyjnej przez stronę Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane zaskarżone orzeczenie, Naczelny Sąd Administracyjny jest związany treścią art. 183 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czy też powinien zastosować bezpośrednio przepisy art. 190 ust. 1 i 4 Konstytucji ?

Rysująca się w tym zakresie rozbieżność dotyczy tego, czy NSA może uwzględnić w postępowaniu kasacyjnym, także z urzędu fakt, iż po upływie terminu do wniesienia przez stronę skargi kasacyjnej, Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie (decyzja). Linia orzecznicza dopuszczająca taką możliwość odwołuje się przede wszystkim do postanowień Konstytucji, zwracając uwagę na to, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą, jak również i na to, iż orzeczenia te stanowią podstawę do wznowienia postępowania. Natomiast według odmiennego poglądu, NSA nie może uwzględnić w takim przypadku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdyż jest związany granicami skargi kasacyjnej. Przedstawiając zagadnienie do rozstrzygnięcia poszerzonemu składowi NSA, Rzecznik opowiedział się za poglądem, według którego rozwiązania problemu należy poszukiwać poprzez bezpośrednie odwołanie się do Konstytucji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: