Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ł. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 z dnia 2009-07-17.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ŁUBIANKA
Sygnatura:
RPO/610236/09/VI/6020.7 RZ
Data sprawy:
2009-07-17
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ł. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę na § 2 pkt 2 lit. d uchwały Nr XXVI/125/2008 Rady Gminy Ł. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, któremu zarzucił niezgodność z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, a także z art. 32 i art. 94 Konstytucji i wniósł o stwierdzenie jego nieważności. Do Rzecznika wpłynęła skarga mieszkańców Gminy Ł. kwestionująca obowiązujące na terenie tej gminy przepisy prawa miejscowego w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości. Niezadowolenie skarżących budzi powiązanie zwolnienia od podatku od nieruchomości z okresem zameldowania na terenie Gminy Ł. Wymieniona uchwała w interesującym zakresie została wydana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z treścią tego upoważnienia rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Tymczasem treść zaskarżonego § 2 pkt 2 lit. d uchwały nie pozostawia wątpliwości, iż wprowadza on, wbrew wyraźnej dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnienie o charakterze podmiotowym. Kwestionowany przepis wykracza poza granice upoważnienia ustawowego, a zatem jest niezgodny również z art. 94 Konstytucji, w myśl którego organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze ich działania. Przepis § 2 pkt 2 lit. d uchwały jest niezgodny także z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji), ponieważ wprowadza zróżnicowanie na podstawie dowolnie ustalonego kryterium w postaci zameldowania na terenie gminy.

 


Data odpowiedzi:
2010-01-18
Opis odpowiedzi:


Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 1.10.2009 r., sygn. akt I SA/Bd 592/09).