Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych osobom, które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do pracy z dnia 2009-07-28.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602720/08/III/8017 RZ
Data sprawy:
2009-07-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych osobom, które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do pracy.

Do Rzecznika wpływają skargi od osób wyrażających niezadowolenie z odmowy przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy to w szczególności osób, które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do pracy. Zdarza się, że powodem decydującym o negatywnym dla nich rozstrzygnięciu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego jest niedopełnienie zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obowiązku zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby takie o konieczności rejestracji w określonym terminie często dowiadują się dopiero z treści uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego. Zwracają się także do Rzecznika osoby, które w związku z faktem niezarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w okresie następującym po ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ponoszą negatywne konsekwencje na gruncie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby te wskazują, że nie miały świadomości konieczności rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w określonym terminie. Zdaniem Rzecznika korzystnym byłoby umieszczenie w decyzji organu rentowego odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy informacji o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o promocji zatrudnien

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości umieszczenia w decyzji organu rentowego odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy stosownych informacji o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz

z ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: