Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Krzysztofa N. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w R z dnia 2009-07-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/594200/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Krzysztofa N. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w R.

Rzecznik zakwestionował wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w R. skazujący Krzysztofa N. na karę jednego roku pozbawienia wolności. Orzeczeniu temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, polegające na przeprowadzeniu rozprawy pod nieobecność oskarżonego i wydaniu wyroku zaocznego w sytuacji, gdy oskarżony nie mógł usprawiedliwić swojej nieobecności i wnosić o odroczenie rozprawy, gdyż w tym czasie był pozbawiony wolności, co w rezultacie doprowadziło do naruszenia jego prawa do obrony. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik przywołał treść wyroku Sądu Najwyższego zgodnie z którym: "W postępowaniu uproszczonym obecność oskarżonego na rozprawie nie jest obowiązkowa (art. 479 k.p.k), ale nie oznacza to, że nie należy go na nią doprowadzić, gdy jest pozbawiony wolności, gdyż także w tym postępowaniu można prowadzić rozprawę pod nieobecność oskarżonego tylko wtedy, gdy nie stawi się on bez usprawiedliwienia (arg. z art. 480 k.p.k), a nie wtedy, gdy stawiennictwo to w ogóle od niego nie zależy, gdyż jest pozbawiony wolności". Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie tej sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.