Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w W. w sprawie o odprawę emerytalną z dnia 2009-07-23.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/620752/09/III/8003.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-23
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do SN w sprawach pracy (SKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w W. w sprawie o odprawę emerytalną.

Rzecznik zaskarżył powyższy wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, tj. przepisu załącznika nr 11 pkt 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z lipca 1997 r., obowiązującego u pozwanego (zakładu pracy) - w związku z art. 92(1) § 1 Kodeksu pracy poprzez przyjęcie, że powodowi nie przysługuje odprawa emerytalna z uwagi na brak związku ustania stosunku pracy z przejściem na emeryturę oraz art. 24 pkt 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - w związku z art. 9 § 2 Kodeksu pracy poprzez przyjęcie nieznajdujące oparcia w powszechnych przepisach prawa pracy, że w razie zbiegu prawa do odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz odprawy emerytalnej przysługuje jedna, korzystniejsza dla pracownika odprawa; a także naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela, tj. art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, obejmującego ochroną prawną własność i inne prawa majątkowe, do których zalicza się odprawę emerytalną podlegającą prawu dziedziczenia.

Istotne zagadnienie prawne przedstawione w skardze kasacyjnej wiąże się z potrzebą rozstrzygnięcia, czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn jego niedotyczących, spełniającym warunki do nabycia prawa do emerytury, przysługuje mu odprawa emerytalna na warunkach określonych w art. 92(1) § 1 Kodeksu pracy w sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nie było jednocześnie poprzedzone złożeniem przez pracownika wniosku o emeryturę, a pracownik rozpoczyna pobieranie emerytury od pierwszego dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy. Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Rejonowego i przekazanie sprawy temu Sądowi Rejonowemu do ponownego jej rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2010-05-04
Opis odpowiedzi:

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt II PK 239/09).