Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. i umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie samowolnie zbudowanego obiektu z dnia 2009-08-10.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANRGO
Sygnatura:
RPO/616021/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2009-08-10
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. i umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie samowolnie zbudowanego obiektu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 105 § 1 k.p.a., poprzez przyjęcie, wbrew postanowieniom art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, iż postępowanie wszczęte przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej stało się bezprzedmiotowe. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi drugiej instancji. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pominął, że w sprawie samowoli budowlanej wszczęte zostało przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowanie legalizacyjne (art. 48 ust. 2 i nast. ustawy Prawo budowlane). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, stwierdzając prowadzenie prac budowlanych bez wymaganego pozwolenia, prawidłowo nakazał ich wstrzymanie i słusznie nałożył obowiązek przedstawienia przez inwestora dokumentów niezbędnych do wznowienia prac. W wykonaniu ww. obowiązków, przedłożono jedynie część wymaganej dokumentacji, zatem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Gminie M. rozbiórkę samowolnie budowanego obiektu budowlanego - toru wielofunkcyjnego i jako pozbawione podstaw uznać należy stwierdzenie, że to postępowanie jest już bezprzedmiotowe.

 


Data odpowiedzi:
2011-07-18
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 29 października 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 813/09).