Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakładającego zawieszenie wypłaty emerytur, bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu kontynuowania zatrudnienia, bez rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury z dnia 2009-09-11.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/628082/09/III/3003.2 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakładającego zawieszenie wypłaty emerytur, bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu kontynuowania zatrudnienia, bez rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Do Rzecznika napływają skargi dotyczące rozwiązania przewidzianego w uchylonym z dniem 8 stycznia 2009 r. przepisie art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stosownie do powyższej regulacji, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Skarżący kwestionują zasadność takiego rozwiązania, zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego i związanej z tym pogarszającej się sytuacji na rynku pracy.

Rzecznik uzyskał informacje o przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładającym zawieszenie wypłaty emerytur, bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu kontynuowania zatrudnienia, bez rozwiązania stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy, u którego pozostawał on w stosunku pracy bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. Projektowane rozwiązanie nawiązuje zatem brzmieniem do uchylonego przepisu art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczących aktualnego stanu prac nad projektem nowelizacji ustawy emerytalnej w przedstawionym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: