Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu nierówności w traktowaniu asystentów sędziów w zakresie wynagrodzenia z dnia 2009-09-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/620748/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu nierówności w traktowaniu asystentów sędziów w zakresie wynagrodzenia.

Analiza regulacji prawnych określających status i wynagrodzenie asystentów sędziów wyłoniła następujący problem. Przepis art. 155 § 6 ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych udziela Ministrowi Sprawiedliwości upoważnienia do określenia w drodze rozporządzenia wysokości wynagrodzenia asystentów sędziów, jednakże nie zawiera wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. W rezultacie wynagrodzenie asystenta stażysty odbywającego aplikację sędziowską jest jednoznacznie określone w ustawie z dnia 23.01.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa na poziomie najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego, natomiast pozostałych asystentów w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości według niesprecyzowanej relacji do wynagrodzenia sędziów, referendarzy i urzędników sądowych. Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów, szczególnie w sądach rejonowych, ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 23.07.2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów w istocie jest bardziej zbliżone do wynagrodzenia urzędników sądowych, niż innych grup zawodowych w sądach powszechnych (sędziów, referendarzy). Jest to odbierane jako krzywdzące zważywszy na zakres zadań merytorycznych obowiązujących asystentów sędziów, a także ich kwalifikacje zawodowe. Problem nierówności w traktowaniu asystentów sędziów w zakresie wynagrodzenia podnoszony jest także w związku ze zróżnicowaniem wynagrodzeń w zależności od rodzaju sądu, w którym są zatrudnieni. Likwidacja tego zróżnicowania miała nastąpić poprzez nowelizację ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. W związku z tym Rzecznik zwrócił się informację, na jakim etapie postępowania legislacyjnego jest ta nowelizacja.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: