Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku systemowego rozwiązania w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych usytuowanych poza granicami obwodu łowieckiego z dnia 2009-09-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/612357/09/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku systemowego rozwiązania w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych usytuowanych poza granicami obwodu łowieckiego.

Rzecznik zasygnalizował problemy podnoszone w kierowanej do niego korespondencji, związane z nowelizacją ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, polegającą na dodaniu w art. 50 ust. 1b, ust. 3 i ust. 4. Na mocy art. 50 ust. 1b, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Stosownie zaś do dyspozycji ust. 3 i 4 ww. artykułu, za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa; natomiast oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania. Z otrzymywanych przez Rzecznika skarg wynika, iż nadal szereg kwestii wymaga ustawowego uregulowania. Przede wszystkim wnioskodawcy wskazują, iż wprowadzenie art. 50 ust. 1b ustawy Prawo łowieckie nie rozwiązuje problemu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w okresie poprzedzającym nowelizację, co pozbawia ich prawa do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń przed sądami powszechnymi. Ponadto, zwracają uwagę na wąski zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa z uwagi na ograniczenie jej wyłącznie do upraw i płodów rolnych, z pominięciem na przykład krzewów i drzew ozdobnych. Kolejna kwestia podnoszona przez obywateli dotyczy braku podmiotu odpowiedzialnego z tytułu szkód komunikacyjnych wyrządzonych przez nagłe wtargnięcie dzikiego zwierzęcia na drogę. Problem ten - w świetle wpływających skarg - dotyczy nie tylko terenów znajdujących się w obwodach łowieckich, lecz również z nich wyłączonych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie podjęcia działań w celu stosownej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: