Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utrudnień w uzyskaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą z dnia 2009-09-22.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/613680/09/III/11008.8 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utrudnień w uzyskaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Na tle skarg wpływających do Rzecznika ujawnił się problem utrudnień w uzyskaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą. Osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą, zobowiązana jest załączyć do wniosku informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Obowiązujące obecnie rozwiązania powodują rozbieżności w interpretacji przepisów. Celem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest ochrona praw wierzycieli alimentacyjnych. Długotrwałość procedowania w sprawach egzekucyjnych, gdy dłużnik przebywa poza granicami Polski, a nawet bezczynność właściwych organów obcego państwa nie mogą ujemnie oddziaływać na prawa wierzyciela alimentacyjnego pozostającego w kraju, tym bardziej, iż dokonał on wszelkich wymaganych i obiektywnie możliwych w danym stanie faktycznym czynności zmierzających do wypełnienia merytorycznych przesłanek otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w omawianym zakresie, w szczególności rozważenie możliwości dokonania zmiany art. 15 ust. 9 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez wprowadzenie upoważnienia do określenia wzoru informacji sądu lub właściwej instytucji określonych w art. 15 ust. 4 pkt 3g ustawy, a następnie wprowadzenia stosownego wzoru.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: