Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Kazimierza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2009-09-28.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612072/09/XII/2003.1 N
Data sprawy:
2009-09-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) KLASYFIKACJI WNIOSKÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Kazimierza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 433 § 2 k.p.k. i art. 457 § 3 k.p.k., mogące mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, polegające na tym, że sąd odwoławczy w wyniku nierzetelnego rozpoznania środka odwoławczego nie poddał wszechstronnej i wnikliwej analizie zarzutów sformułowanych w apelacji oskarżonego i jego obrońcy oraz nie ustosunkował się do nich w uzasadnieniu w stopniu umożliwiającym zrozumienie podstaw rozstrzygnięcia zawartego w tym orzeczeniu. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2010-02-24
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt IV KK 346/09).