Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Starosty Powiatu B. o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji na rzecz gminy B., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości z dnia 2009-09-28.

Adresat:
STAROSTA POWIATU
Sygnatura:
RPO/558273/07/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-28
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Starosty Powiatu B. o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji na rzecz gminy B., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.

Rzecznik wniósł o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na rzecz gminy B., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 123, 128 i 130 przez udzielenie zezwolenia na założenie ciągów drenażowych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do Rzecznika zwróciła się osoba będąca właścicielką jeziora. Tafla jeziora, na skutek odcięcia od pobliskiego jeziora systematycznie obniża swój poziom o kilka metrów rocznie. Grozi to jego całkowitym zaniknięciem. W latach 80 - tych ubiegłego wieku, w sytuacji zagrożenia powodziowego zostało przerwane połączenie między tymi jeziorami, w postaci rowu nawadniającego, zmieniono kierunek odpływu wód, tak, aby właściciele okolicznych nieruchomości nie doznali szkód na skutek wystąpienia zagrożenia powodziowego. W późniejszych latach, po ustabilizowaniu się sytuacji wodnopowodziowej, podjęto starania o przywrócenie właściwej równowagi hydrologicznej na terenie gminy Brzozie. Jednakże okazały się one bezskuteczne, wobec sprzeciwu właścicieli nieruchomości znajdujących się między jeziorami.

Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji Starosty Powiatu Brodnickiego z dnia 15 kwietnia 2010 r., odmawiającej wydania decyzji na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości będących własnością Państwa Anny i Jerzego C., przez udzielenie zezwolenia na założenie ciągów drenażowych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy B. w celu uregulowania poziomu wód w jeziorach Małe Leźno i Wielkie Leźno.