Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nakładającego na osoby bliskie pierwotnego nabywcy obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie w sytuacji, gdy osoba bliska dokonuje zbycia nieruchomości lokalowej przed upływem 5 lat od dnia pierwotnego nabycia z dnia 2009-10-06.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/612085/09/V/5007.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nakładającego na osoby bliskie pierwotnego nabywcy obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie w sytuacji, gdy osoba bliska dokonuje zbycia nieruchomości lokalowej przed upływem 5 lat od dnia pierwotnego nabycia.

W związku z wpływającymi wnioskami Rzecznik zasygnalizował wątpliwości pojawiające się na tle art. 68 ust. 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, że osoba bliska, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia, zawsze jest zobowiązana do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, tzn. nie znajdują w tym przypadku zastosowania wyjątki określone w art. 68 ust. 2a, czy też należy przedmiotową regulację odczytywać łącznie z wyjątkami określonymi w art. 68 ust. 2a. W ocenie Rzecznika treść art. 68 ust. 2 b należy odczytywać w ten sposób, iż osoba bliska pierwotnego nabywcy ma prawo uwolnić się od obowiązku zwrotu bonifikaty, w sytuacji, w której spełnia warunki określone w art. 68 ust 2a. Próba interpretacji woli ustawodawcy prowadząca do wniosku, iż z określonych w art. 68 ust. 2a ustawy wyjątków może korzystać, nie narażając się na obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jedynie nabywca pierwotny nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, będącej uprzednio własnością jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa, wskazywałaby na naruszenie wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP zasady równości. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: