Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego z dnia 2009-10-06.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/627124/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2009-10-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, dobór kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego jest dokonywany w drodze konkursu. Ustawa dopuszcza jednocześnie możliwość powołania na wyżej wymienione stanowiska osoby bez przeprowadzenia konkursu, gdy dwa kolejne konkursy nie wyłonią kandydata oraz gdy minister właściwy do spraw finansów publicznych nie powoła kandydata wyłonionego w drodze konkursu, jeżeli żaden z kandydatów nie gwarantuje obiektywnego wypełniania obowiązków. Ustawa nie precyzuje jednak, w jaki sposób następuje powzięcie przez ministra przekonania o braku gwarancji obiektywnego wykonywania obowiązków i w jakim trybie następuje zawiadomienie o tym uczestnika konkursu wpisanego na listę osób przedstawianą ministrowi, a w ślad za tym nie określa przysługującej uczestnikowi konkursu drogi odwoławczej. Ta niedookreśloność przepisów powoduje, że osoba wpisana na listę kandydatów, niezatrudniona jednak na stanowisku objętym konkursem, pozbawiona jest środków prawnych umożliwiających kontrolę odmowy jej powołania przez ministra z uwagi na brak gwarancji obiektywnego wypełniania obowiązków. W szczególności nie istnieje prawna możliwość sprawdzenia, czy nabór odbył się z zachowaniem reguł określonych w art. 60 Konstytucji RP zapewniającym równość szans dla osób podejmujących starania o pełnienie funkcji w służbie publicznej. Brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych może stanowić istotną przeszkodę w stosowaniu przyjętych reguł, a tym samym naruszać konstytucyjny wymóg traktowania starających się o dostęp do stanowisk objętych konkursem na jednakowych zasadach. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: