Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 8 uchwały Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta P. z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta P z dnia 2009-10-07.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA
Sygnatura:
RPO/620546/09/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-07
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 8 uchwały Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta P. z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta P.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonemu przepisowi uchwały naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 zd. drugie, a także art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 7 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i wniósł o stwierdzenie jego nieważności. Zdaniem Rzecznika, ustalone w § 2 ust. 8 kwestionowanej uchwały pierwszeństwo w wynajmowaniu lokali osobom, które na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązane są do opuszczenia i opróżnienia lokalu, w stosunku do określonej w przepisie kategorii osób, wykracza poza upoważnienie ustawowe, określone w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepisy tej ustawy nie dają podstaw do ustalania pierwszeństwa w wynajmowaniu lokali socjalnych osobom zajmującym lokal podlegający opróżnieniu, w zależności od rodzaju podmiotu będącego wierzycielem, który dochodzi przymusowej realizacji swojego roszczenia stwierdzonego wyrokiem, a także od rodzaju lokalu, który ma podlegać opróżnieniu. Wnioski wierzycieli prywatnych legitymujących się prawomocnym orzeczeniem sądu nakazującym opróżnienie lokalu, z uwagi na wprowadzone pierwszeństwo, realizowane są z wieloletnim opóźnieniem, które powoduje, że w tym czasie właściciel jest pozbawiony - do momentu dostarczenia dłużnikowi lokalu socjalnego -możliwości rozporządzania przedmiotem swojej własności.

 


Data odpowiedzi:
2011-02-01
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 4 lutego 2010 r., sygn. akt IV SA/Po 894/09).