Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Piotra G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K z dnia 2009-06-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/566429/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Piotra G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa procesowego, tj. art. 433 § 2 k.p.k. w związku z art. 7 k.p.k. poprzez niewłaściwe rozpoznanie podniesionego w apelacji oskarżonego zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji art. 424 § 1 pkt 2 k.p.k., co było efektem zaaprobowania analizy okoliczności sprawy nieuwzględniającej wszystkich przeprowadzonych dowodów, dowolnej i sprzecznej z zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w K. i utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w K. i umorzenie postępowania z uwagi na przedawnienie karalności wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2010-03-15
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 12 stycznia 2010 r., sygn. akt IV KK 225/09).