Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużającego się postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego z dnia 2009-10-13.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/629149/09/III/3002.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużającego się postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego.

Do Rzecznika wpływają skargi na przedłużające się postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że okres oczekiwania na decyzje zdecydowanie przekracza 2 miesiące oraz że sytuacja taka spowodowana jest przyjętym w ZUS rozwiązaniem, zgodnie z którym tylko wytypowane oddziały (12 w skali kraju) zostały upoważnione do wydawania takich decyzji. Opisana sytuacja może doprowadzić do zwiększenia ilości odwołań kierowanych przez zainteresowanych do sądów na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten daje takie uprawnienie w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku. Ponadto opóźnienie w przyznaniu lub wypłacie świadczenia, będące następstwem okoliczności obciążających ZUS, w świetle art. 85 ust. 1 tej ustawy rodzi konieczność wypłaty odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Może to doprowadzić do dodatkowego obciążenia kosztów działania ZUS. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: