Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niemożności skutecznego ścigania czynu polegającego na nieumyślnym uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego z dnia 2009-10-15.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/533891/06/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niemożności skutecznego ścigania czynu polegającego na nieumyślnym uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego.

W dniu 7 czerwca 2006 r. Rzecznik podjął z urzędu sprawę potrzeby uzupełnienia art. 157 a Kodeksu karnego poprzez dodanie do jego treści fragmentu, penalizującego nieumyślną formę czynu opisanego w art. 157 a § 1 k.k. W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z dnia 16 czerwca 2006 r., Minister Sprawiedliwości podzielił postulat odnośnie do potrzeby wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych do wskazanego przepisu. W rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 23 listopada 2006 r. została zmieniona treść art. 157a. Projekt zmian został skierowany do Sejmu (druk nr 1756 Sejmu V kadencji, wpłynął w dniu 22 maja 2007 r.). Ustawa zmieniająca Kodeks kamy w omawianym zakresie nie została jednak uchwalona, z uwagi na przedterminowe wybory parlamentarne z dnia 21 października 2007 r. W związku z zasadą dyskontynuacji, powyższy projekt nie stał się przedmiotem prac Sejmu VI kadencji. Kolejne wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie, powtarzające tezy powołanego wcześniej wystąpienia, Rzecznik skierował w dniu 14 maja 2008 r. W odpowiedzi z dnia 27 czerwca 2008 r. wskazano, iż wobec wagi problemu, dotyczącego gwarancji realizacji zasady ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do śmierci, rozważone zostanie podjęcie prac nad nowelizacją w tym zakresie Kodeksu karnego. Niestety, kolejne wystąpienia w przedmiotowej kwestii kierowane przez Rzecznika do Ministra Sprawiedliwości pozostały bez odpowiedzi. Ponadto analiza projektów ustaw nowelizujących Kodeks karny, dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, iż do chwili obecnej nie został opracowany nowy projekt zmian w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: