Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności na tle interpretacji znaczenia terminu do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu kierowców na badania psychologiczne z dnia 2009-10-15.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/631427/09/VI/6023.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności na tle interpretacji znaczenia terminu do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu kierowców na badania psychologiczne.

Rzecznik, w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy określony § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy termin do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne jest terminem instrukcyjnym czy też terminem prawa materialnego ?

Według poglądów reprezentatywnych dla jednej linii orzeczniczej, trzydziestodniowy termin do wydania decyzji w sprawie skierowania na badania psychologiczne nie ma charakteru materialnoprawnego. W związku z tym niedotrzymanie tego terminu przez organ Policji nie powoduje, iż wygasa jego kompetencja do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu na badania psychologiczne. Natomiast według drugiej linii orzeczniczej termin ten ma charakter materialnoprawny, w efekcie jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia organu Policji do wydania rozstrzygnięcia w sprawie skierowania na badanie. W § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia użyto zwrotu "w terminie nie dłuższym niż 30 dni". Termin nie dłuższy, to termin, którego nie można przekroczyć. Przyjęcie odmiennego poglądu musiałoby, w ocenie Rzecznika, prowadzić do wniosku, że organ kontroli ruchu drogowego w każdym czasie, również odległym od zajścia zdarzenia to uzasadniającego, mógłby wydać decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne. W ten sposób zerwany zostałby wynikający z ustawy ścisły związek pomiędzy danym zdarzeniem, a skierowaniem na badania psychologiczne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: