Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia z dnia 2009-10-27.

Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/583636/08/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia.

Do Rzecznika nadal napływają skargi mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów na regulację zawartą w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Przepis ten przewiduje, że stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia. W ocenie skarżących obecne brzmienie tego przepisu stanowi przejaw dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek wobec tych mianowanych nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Rzecznik, podzielając to stanowisko, wystąpił z wnioskiem o stosowną zmianę obowiązującego stanu prawnego. W piśmie z dnia 24 czerwca 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podzieliła stanowisko Rzecznika o dyskryminującym charakterze przepisu i poinformowała, że problem ten stał się przedmiotem prac zespołu ds. opracowania nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Z posiadanych informacji wynika, że dotychczas nie doszło do zmiany dyskryminującego przepisu. Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o przewidywanym terminie zmiany art. 127 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: