Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zastrzeżeń do zmiany zasad obrotu produktami leczniczymi w punktach aptecznych z dnia 2009-10-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/626904/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zastrzeżeń do zmiany zasad obrotu produktami leczniczymi w punktach aptecznych.

Zastrzeżenia wnioskodawców dotyczą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, przewidującego, że w wykazie produktów

leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych nie umieszcza się produktów leczniczych zawierających substancje czynne umieszczone w wykazie A (venena) Farmakopei Polskiej, z wyjątkiem tych, którym nadano kategorię dostępności OTC. Zdaniem techników farmaceutycznych prowadzących punkty apteczne, nowela rozporządzenia jest niezrozumiała i nie ma należytego uzasadnienia merytorycznego, a powołany w noweli, wykaz produktów A Farmakopei Polskiej, nie ma umocowania prawnego. Nowela ta godzi w interesy techników farmaceutycznych, prowadząc do marginalizacji ich roli w systemie opieki zdrowotnej oraz zagrożenia bankructwem prowadzonych punktów aptecznych. Natomiast w opinii farmaceutów prowadzących punkty apteczne, omawiane rozporządzenie, w sposób nieuprawniony, ogranicza prawa farmaceutów, pomimo iż ustawodawca w ustawie Prawo farmaceutyczne nie wprowadza podmiotowych ograniczeń uprawnień farmaceutów pracujących w aptece i punkcie aptecznym związanych z wydawaniem produktów leczniczych. Zastrzeżenia wnioskodawców budzi również tryb konsultacji projektu omawianego rozporządzenia - wyznaczono zbyt krótki termin opiniowania oraz nie zaproszono do udziału w konsultacjach społecznych wielu podmiotów zainteresowanych projektem. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz informacji o działaniach resortu w kwestii rozwiązania przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: