Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych z dnia 2009-11-05.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/631524/09/X/10006 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie zagrożeniami dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikającymi z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych". Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym wnioskowała do Ministra Gospodarki o wykonywanie roli koordynującej Program dla elektroenergetyki w sposób zapewniający realizację określonych tam zadań. NIK zwróciła się również o opracowanie i niezwłoczne przedłożenie Radzie Ministrów projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 r., z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w Prawie energetycznym. Wskazała na konieczność zapewnienia terminowego przekazywania informacji i sprawozdań dla Komisji Europejskiej oraz sprawozdań z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną. Ponadto NIK zasygnalizowała konieczność dostosowania zasobów kadrowych Departamentu Energetyki do zakresu zadań wynikających z roli Ministra Gospodarki jako naczelnego organu administracji rządowej. Rzecznik zwrócił się do Ministra Gospodarki z prośbą o poinformowanie o podjętych i planowanych działaniach zmierzających do realizacji postulatów NIK.

Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie zagrożeniami dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikającymi z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych". W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Skarbu Państwa o egzekwowanie od spółek sektora elektroenergetycznego działań, które umożliwią realizację harmonogramu prywatyzacji tych spółek zgodnie z rządowymi programami. NIK wnioskowała o uwzględnianie w umowach prywatyzacyjnych zawieranych z inwestorami strategicznymi potrzeb inwestycyjnych poszczególnych spółek oraz kwestii bezpieczeństwa dostaw energii przez te spółki. Ponadto NIK zasygnalizowała konieczność rozważenia przeprowadzenia analizy wpływu zakresu świadczeń i gwarancji socjalnych w spółkach sektora elektroenergetycznego na efektywność działań restrukturyzacyjnych w celu określenia polityki właścicielskiej w tym obszarze. Rzecznik zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa z prośbą o poinformowanie o podjętych i planowanych działaniach zmierzających do realizacji postulatów NIK.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: