Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz możliwości zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy z dnia 2009-11-03.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/630770/09/III/11015.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz możliwości zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.

Do Rzecznika napływają skargi dotyczące sposobu ustalania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz możliwości zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W wyroku z dnia 22.09.2009 r. (P 46/07) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 5 ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Trybunał zauważył, iż obowiązująca ustawa z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera analogiczne unormowania. Odnośnie do problemu ustalania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30.06.2009 r. (P 45/08) orzekł, iż § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 23 ust. 5 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Unormowania zawarte w § 11 ust. 2 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.07.2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są analogiczne do unormowań uznanych za niekonstytucyjne w wyroku w sprawie P 45/08 oraz zakwestionowanych przez Rzecznika we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie U 3/09. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy planowane są działania zmierzające do zmiany tych przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: