Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego z dnia 2009-11-12.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/629149/09/III/3002.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego.

W związku ze skargami na przedłużające się postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego, Rzecznik wystąpił w dniu 13 października 2009 r. do Prezesa ZUS. Otrzymana odpowiedź jedynie pogłębiła wątpliwości Rzecznika, bowiem wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniono m.in. konieczność przeprowadzenia, w przypadku stwierdzenia rozbieżności, postępowania wyjaśniającego, dotyczącego przebiegu zatrudnienia i wysokości osiąganych przez ubezpieczonego zarobków, a także sprawdzenia zapisów na koncie ubezpieczonego i analizy dokumentacji wydanej przez pracodawcę do celów ustalenia emerytury. Tymczasem, zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przypadające po dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej okresy składkowe, okresy nieskładkowe oraz dane o podstawie wymiaru składek i wysokości wpłaconych składek podlegają uwzględnieniu na podstawie informacji zarejestrowanych na koncie ubezpieczonego. Brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 117 ust. 5 ustawy emerytalnej powoduje, że organ rentowy w sposób całkowicie dowolny postępuje przy określaniu rodzaju dowodów niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń w przypadkach, gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych informacji. Rzecznik zwrócił się w związku z powyższym o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: