Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby unormowania procedury przeprowadzania badania sądowo-psychiatrycznego osób pozbawionych wolności z dnia 2009-11-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618183/09/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby unormowania procedury przeprowadzania badania sądowo-psychiatrycznego osób pozbawionych wolności.

Rzecznik poruszył w wystąpieniu problematykę dotyczącą warunków, w jakich przeprowadzane są badania sądowo - psychiatrycznego osób pozbawionych wolności. Z pisma Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, skierowanego do wiadomości Rzecznika, wynika, iż badania sądowo - psychiatryczne osób pozbawionych wolności przeprowadza się w obecności funkcjonariuszy Policji, z założonymi podczas badania kajdankami. Zdaniem Instytutu, opisany sposób przeprowadzania badań jest czynnością nieważną w świetle prawa i winien skutkować eliminacją takiego dowodu z postępowania sądowego, bowiem narusza dyspozycję art. 171 § 7 k.p.k. Zdaniem Rzecznika istnieje wątpliwość, czy osoba wobec której przeprowadzane jest badanie sądowo-psychiatryczne jest osobą przesłuchiwaną i stosuje się względem niej przesłanki z art. 171 k.p.k. Inną istotną okolicznością podnoszoną we wspomnianym stanowisku Instytutu jest kwestia zapewnienia biegłym możliwości przeprowadzenia kompleksowego badania osoby podejrzanej/oskarżonej, która jest pozbawiona wolności. Takiego kompleksowego badania nie można przeprowadzić w sytuacji, kiedy osoba badana ma założone na rękach kajdanki. Zdaniem Rzecznika, zasadne wydaje się takie unormowanie procedury związanej z przeprowadzaniem badania sądowo - psychiatrycznego, aby mogło być ono kompleksowe, przy jednoczesnym zapewnieniu środków bezpieczeństwa oraz prawidłowego toku procesu sądowego. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: